Пошук дав 91 результат

Analyst
10.06.2011, 23:42
Форум: Культур
Тема: 30.06 - 03.07.2011 Фестіваль "Трипільске Коло"
Відповіді: 56
Перегляди: 34673

Gilbo писав:ß íàâåðíî âñåõ óæå äîñòàë ñî âñÿêîé ýêîëîãèåé...
Gilbo, òû âñåõ äîñòàë è áåç ýêîëîãèè. Èäè ëó÷øå ïîãîâîðè ïðî ñàâåòñêóþ ïàáåäó íàïðèìåð :D
Analyst
27.05.2011, 11:30
Форум: Барахолка
Тема: Äåÿêå äîáðî ó ïîäàðóíîê
Відповіді: 4
Перегляди: 6007

Íîâ³ íàäõîäæåííÿ:
- Óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêèé ñëîâíèê íà 20 000 ñë³â.
- Êóðñ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ²ëîíè Äàâèäîâî¿, äðóêîâàíà êíèãà + 11 àóä³î êàñåò.
- ²ãðîâèé äæîéñòèê SPEEDLINK Cougar - http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html

Âñå ó â³äì³íííîìó ñòàí³ ³ áåçïëàòíî.
Analyst
11.05.2011, 23:15
Форум: Розмови про туризм
Тема: Подскажите где билеты на самолёт дешёвые находите
Відповіді: 14
Перегляди: 13494

Ïàëåö писав: IEV -- ýòî, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, îáùèé êîä äëÿ êèåâñêèõ àýðîïîðòîâ. (Êàê MOV äëÿ Ìîñêâû.) Áîðèñïîëü ïî íåìó òîæå âûäà¸òñÿ.
Õ³áà ³ñíóº ïîíÿòòÿ "ñï³ëüíèé êîä" àåðîïîðò³â? Òå ùî IEV öå êîä ñàìå Æóëÿí öå òî÷íî.
Analyst
28.04.2011, 17:34
Форум: Заходи
Тема: Крым, майские, пеший 2 к.с.
Відповіді: 19
Перегляди: 15142

Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ писав: Âçÿëè åù¸ äâóõ êðàñèâûõ äåâóøåê-òóðèñòîê ìîäåëüíîé âíåøíîñòè O:-) O:-) Æäèòå ôîòîê )))
Æä¸ì ôîòîê äåâóøåê ñ íåòåðïåíèåì! :)
Analyst
01.04.2011, 11:45
Форум: Заходи
Тема: ПВД | Суббота 2 апреля - река Ирпень, ДОТы, Пуща
Відповіді: 3
Перегляди: 4955

Ñàøà, à òû óâåðåí ÷òî âäîëü Èðïåíÿ ïî îçíà÷åííîìó ìàðøðóòó åñòü òðîïà?
Analyst
24.03.2011, 10:07
Форум: Культур
Тема: Юмор
Відповіді: 651
Перегляди: 394934

Ïåðåøåë ñ iPhone íà Android-àïïàðàò :lol: 1. Ãäå òóò èêîíêè? À âîîáùå íÿøêà êëåâàÿ. 2. Íàôèãà ñòîëüêî ñâîáîäû â ðàáîòå äåâàéñà? 3. Âïåðâûå çà òðè ãîäà îòïðàâèë ôàéë ïî Bluetooth! ×óâñòâîâàë ñåáÿ Þðèåì Ãàãàðèíûì. 4. Îáàëäåòü! Êàðòèíêè â áðàóçåðå äâèãàþòñÿ! Àààà...êîëäîâñòâî! 5. Íà÷àë ïîäîçðåâàòü, ÷ò...
Analyst
16.03.2011, 21:40
Форум: Заходи
Тема: Хибины..лето
Відповіді: 5
Перегляди: 5042

Èíòåë писав: À ìîæíî ëè ãäå-íèáóäü ïîñìîòðåòü îò÷¸òû/ðàññêàçêè îá óïîìÿíóòûõ ïîõîäàõ?
Îäèí íàïðèìåð òóò - http://www.tkg.org.ua/node/19217. Áûëî êëàññíî.. :)
Analyst
16.03.2011, 09:25
Форум: Барахолка
Тема: Äåÿêå äîáðî ó ïîäàðóíîê
Відповіді: 4
Перегляди: 6007

Íîâ³ íàäõîäæåííÿ: :D - Ëåãêà â³òðîâêà, ðîçì³ð ïðèáëèçíî 54 ïî íàø³é øêàë³, íà çð³ñò 170..180 ñì, ñ³ðîãî êîëüîðó, ï³äêëàäêà ó âèãëÿä³ ñ³òî÷êè, íå ìåìáðàííà (ïðîñòî âîäîòðèâêà òêàíèíà). - ˳òíÿ òåðìîá³ëèçíà ORDANA "Light", ôóòáîëêà + øòàíè, ðîçì³ð ïðèáëèçíî 54 ïî íàø³é øêàë³, íà çð³ñò 170..1...
Analyst
02.03.2011, 16:20
Форум: Заходи
Тема: Олег Медведев в марте 2011
Відповіді: 26
Перегляди: 17883

Ïàëåö писав:Ó-ó, à òàì ìåñòà ñîâñåì ìàëî. ×åãî ýòî îíè òàê ðåøèëè-òî?
 ïðîøëûé ðàç áûëî òîæå òàì. Òåíäåíöèÿ, îäíàêî! :D
Analyst
02.03.2011, 14:09
Форум: Заходи
Тема: Олег Медведев в марте 2011
Відповіді: 26
Перегляди: 17883

ß äàæå çíàþ ãäå è êîãäà: :)

24 ìàðòà 2011, 20:00, Ïèâíàÿ Áî÷êà íà Ïåòðîâêå (Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò 17/1). Ñòîèìîñòü áèëåòà - 50 ãðèâåí.
Analyst
27.02.2011, 10:45
Форум: Розмови про туризм
Тема: Мы с тобой одной крови: ты и я!
Відповіді: 4
Перегляди: 4410

Ýòî ÷òî-òî ïîòðÿñàþùåå... :) Åñòü ìíîãî ëþäåé, êîòîðûõ äèêèå çâåðè ëþáÿò, äàþò ñåáÿ ãëàäèòü, ëèæóò ðóêè... Íî ÷òîá âîò òàê æèòü, ñïàòü, åñòü, ïëàâàòü, èãðàòü ñ ÷åëîâåêîì êàê ñî ñâîèì íàñòîÿùèì ñîðîäè÷åì... :shock: Óíèêàëüíûé ÷åëîâåê, ÿ ïåðâûé ðàç â æèçíè âèæó òàêîå. Òàêèå îòíîøåíèÿ ñ æèâîòíûìè áûëè ...
Analyst
25.02.2011, 09:29
Форум: Заходи
Тема: Спортивно-познавательная Турция (Анталия), май 2011
Відповіді: 36
Перегляди: 23984

À íà òðàâíåâ³ ñâÿòà 30.04 - 10.05 - ñüîãîäí³ ïî 2126 ãðí. âêëþ÷àþ÷è ðþêçàê.
Analyst
21.02.2011, 11:18
Форум: Заходи
Тема: Горные лыжи на Чегете 19-28 февраля 2011
Відповіді: 12
Перегляди: 10073

Ôîòîãðàôèè âçîðâàííîé êàíàòíîé äîðîãè
http://parakiter.livejournal.com/43194.html
Analyst
19.02.2011, 17:11
Форум: Заходи
Тема: Горные лыжи на Чегете 19-28 февраля 2011
Відповіді: 12
Перегляди: 10073

 Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè óáèòû òóðèñòû ...Ìåæäó òåì, â ñóááîòó â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðîèçîøåë åùå îäèí èíöèäåíò. Êàê ñîîáùèëè "Èíòåðôàêñó" â ÎÀÎ "Êàíàòíûå äîðîãè Ïðèýëüáðóñüÿ", íî÷üþ â ðåñïóáëèêå íåèçâåñòíûå ïîäîðâàëè êàíàòíóþ äîðîãó íà ñêëîíå Ýëüáðóñà. "Âçðûâ ïðîèçîøåë îêîëî 0...